Top Genres

About Us Contact Sitemap Privacy Policy
       
© 2018 Freegames66
 
Magic Safari 2

Rating: 7.0

Votes: 10

Plays: 1.4k

Về  Magic Safari 2  :

Magic Safari 2 is part 2 of this addictive puzzle series developed by Quaibo Games. The graphics are very cute and suitable for all ages, especially children and families.

In Part 2, the gameplay is the same as Part 1. You will find ways to help the zombie drive through difficult terrain and obstacles along the way.

The game also has 4 functions:

Destroy: Destroy the obstacles.

Gravity: Makes the obstacles lighter and can fly higher.

Shape: Change the shape of the obstacle.

Magic: Changed the zombie's path.

However, if in the first part of the game, you played in a deserted forest during the day, then in part 2 you will experience the game in ghostly maps in the graveyard at night. The game has a total of 25 stages for you.

LÆ°u ý rằng bạn cần phải hoàn thành giai Ä‘oạn càng nhanh càng tốt. Bởi vì má»—i giai Ä‘oạn đều có hệ thống xếp hạng sao. Có tối Ä‘a là 3 sao và nếu thời gian bạn hoàn thành nhanh thì bạn sẽ có nhiều ngôi sao và nhiều Ä‘iểm hÆ¡n.

Ngoài ra còn có các trò chÆ¡i khác trong loạt để bạn chÆ¡i nhÆ° Magic Safari cÅ©ng nhÆ° các trò chÆ¡i tÆ°Æ¡ng tá»± mà bạn có thể chÆ¡i nhÆ° Zoo Fun, Offroad Safari ...

Cách chÆ¡i:

  • Sá»­ dụng 1,2,3,4 hoặc chuá»™t để hoạt Ä‘á»™ng và thay đổi chức năng.
  • Sá»­ dụng R để khởi Ä‘á»™ng lại.
  • Sá»­ dụng không gian để tạm dừng.

Các mẹo và thủ thuật:

  1. Sẽ có má»™t số chức năng cho phép trong từng giai Ä‘oạn. Không phải tất cả các chức năng đều được sá»­ dụng ở tất cả các giai Ä‘oạn.
  2. Nếu bạn Ä‘ang bị mắc kẹt trên sân khấu, nhấp vào nút Walkthrough để được hÆ°á»›ng dẫn.

ADVERTISEMENT